Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w szczególności w odniesieniu do podmiotów, korzystających ze strony internetowej Sulma Real Estate, działającej pod adresem: Bagrowa 28a/2, Kraków 30-733.

KTO JEST ADMINISTRATOREM, KTÓRY PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

1. Administratorem, który przetwarza Państwa dane osobowe, jest Robert Sulma, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Sulma Real Estates, ul. Bagrowa 28A, lok. 2, 30-733 Kraków, NIP: 6793146812, numer licencji pośrednika: 25187, telefon: +48 505 665 530, e-mail: biuro@sulmarealestate.pl, zwany dalej Sulma Real Estates.

NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

2. Sulma Real Estates przetwarza dane osobowe, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Sulma Real Estates przetwarza dane osobowe, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków (wynikają one art. 6 ust. 1 RODO): 3.1. osoba, której dane dotyczą (czyli Państwo) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów, 3.2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 3.3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sulma Real Estates, 3.4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 3.5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sulma Real Estates, 3.6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sulma Real Estates lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

4. Sulma Real Estates przetwarza następujące dane osobowe, które należą do Państwa i dla których podstawa przetwarzania wynika z jednego z punktów 3.1.-3.6. powyżej: imię i nazwisko/firmę lub nazwę, PESEL/NIP/nr KRS, numer telefonu, adres IP, adres e-mail, adresy do doręczeń/zamieszkania/siedziby (standardowo: ulica lub miejscowość, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto siedziby poczty, kraj), adresy nieruchomości której dotyczy umowa i jej inne dane, numery rachunku bankowego, dane z KRD i BIG S.A. (w tym w przypadku podmiotów, które wyraziły osobną zgodę). Zakres przetwarzanych danych zależy, zależy od tego jakie dane zostaną przez Państwa podane i jaka jest Państwa relacja z Sulma Real Estates. W przypadku korzystania ze strony internetowej Sulma Real Estate przetwarzane są wyłącznie numery IP użytkowników strony, a w przypadku osób, które skorzystają z formularza – dane konieczne do wysłania wiadomości (tj. firma/ imię i nazwisko, e-mail i nr IP), chyba że podadzą Państwo dobrowolnie większą liczbę danych.

5. Większość z przetwarzanych przez Sulma Real Estates danych to tzw. dane zwykłe – wszystkie inne dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody. Jeżeli zgoda nie jest wymagana dane zwykłe najczęściej przetwarzane są w celu wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa wniosek, przed zawarciem umowy, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sulma Real Estates lub przez stronę trzecią. W związku z tym podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być niezbędne do zawarcia umowy i jej prawidłowego wykonania.

CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

6. Sulma Real Estates nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, dane osobowe nie są przez Sulma Real Estates profilowane i nie podejmuje się na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.

JAK DŁUGO PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

7. Gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Państwa zgody (punkt 3.1. powyżej), dane osobowe mogą być przetwarzane, dopóki zgoda nie zostanie cofnięta. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są zaś w celu zawarcia i wykonania umowy, są one przetwarzane przez Sulma Real Estates przez okres przedawnienia roszczeń umownych i innych (najczęściej 2 lub 3 lata od daty wykonania umowy, do końca roku kalendarzowego), mogą być jednak przetwarzane dłużej w przypadkach, gdy przepisy prawa będą zobowiązywać Sulma Real Estates do ich dalszego przetwarzania lub na wypadek, gdyby zgłaszane były wobec Sulma Real Estates jakiekolwiek roszczenia bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres przedawnienia tych roszczeń, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, jeżeli okres przedawnienia jest dłuższy niż 3 lata.

KIEDY I KOMU PRZEKAZYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

8. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, realizacji uzasadnionych interesów Sulma Real Estates lub gdy konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym z punktów 3.1.-3.6. ust. 3 powyżej), nawet wówczas jednak przekazujemy te dane z zachowaniem zasady adekwatności. Dane te mogą być przekazane następującym podmiotom: podwykonawcom, organom administracji i instytucjom państwowym (takim jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, Krajowy Rejestr Sądowy), innym podmiotom wykonującym dla Sulma Real Estates usługi (kancelarii prawnej, obsłudze księgowej, kurierom, a osobom, które wyraziły na to odrębną zgodę – podmiotom, zajmującym się pośrednictwem kredytowym).

JAKIE PRAWA MAJĄ OSOBY, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE?

9. W przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mają Państwo prawo do: 9.1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, 9.2. sprostowania danych, 9.3. żądania ograniczenia przetwarzania danych (przy czym można żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy Sulma Real Estates: jest w posiadaniu nieprawidłowych danych bądź przetwarza dane bez podstawy prawnej do ich przetwarzania, a także w przypadku Państwa sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych lub gdy nie chcą Państwo żądać usunięcia danych z uwagi na późniejszą możliwość wystąpienia potrzeby ich wykorzystania przy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń), 9.4. żądania usunięcia danych, jeżeli brak jest podstaw uprawniających do ich przetwarzania, 9.5. przenoszenia danych do innego podmiotu, 9.6. sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację po Państwa stronie (wobec przetwarzania danych wskazanych w punktach 3.5. i 3.6. ust. 3 powyżej), 9.7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, 9.8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie wskazanej w punkcie 3.1. ust. 3 powyżej lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.